ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ.

2020 update – external ads removed 🎉
It's been 20 years since we started in 2000! If you appreciate Greek Bible or have benefited over the years, consider joining our community of core supporters.
Learn More